• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


LỜI CHÚA CHỦ NHẬT

Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm A: Cứ Để Cả Hai Mọc Lên

Nước Tri là mt mu nhim, Chúa Giêsu đã mc khi và thiết lp trong lch s nhân loi. Qua nhng hình nh đơn sơ, bình d, gn gũi vi cuc sng, Chúa Giêsu đã dùng nhiu d ngôn đ ging dy v Nước Tri.

Chúa nht trước vi d ngôn người gieo ging, Chúa Giêsu cho thy Nước Tri đã khai mc. Cũng như người gieo ging đi gieo ht trên khp cánh đng, Chúa Giêsu cũng gieo ht ging Li Chúa. Ht ging y tăng trưởng tr sinh hoa trái nơi mi người ra sao là tùy thái đđón nhn ca tng người y.

Chúa nht hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tc ging dy v Nước Tri bng d ngôn lúa và c lùng. Như vy, sau khi nói đến vic khai mc Nước Tri, Người nói đến s phát trin ca Nước Tri trong lch s trn thế.

Chúa Giêsu đã khi đu công trình ca Người vi mt nhóm nh Mười Hai Tông Đồ. S khiêm tn ca ht ci bé nhđược gieo vào lòng đt bao la. S khiêm tn ca mt nm men b vùi sâu vào ba đu bt. Điu k diu làht bé hơn mi th ht ging” li tr thành cây cao bóng c đến ni chim tri có thđến nương náu nơi ngành nó”. Nm men ít i kia li có kh năng làm dy lên c ba đu bt chôn vùi nó. Cũng như vy, Nước Tri s vươn xa vươn rng cho muôn dân nước đến nương nh. Ht ging Nước Tri đã làm dy lên c thế gii bng mt tinh thn mi ca Tin Mng,biến đi lch s trong tình thương và hòa bình.

Mt vn nn luôn được đt ra: Nếu Nước Tri đãđược Chúa Giêsu thiết lp cách đây hơn 20 thế k và nếu Thiên Chúa làĐấng nhân hu giàu lòng xót thương thì ti sao cho đến nay cuc sng con người vn đy dy bt công, bo lc, khđau, chiến tranh tương tàn,và xem ra s d có chiu hướng gia tăng ? Đôi khi nhng người xu xa ti li gian manh li giàu có sung túc trong đi sng vt cht hơn nhng người lành ? Vn nn này vn luôn là trăn tr khôn nguôi người Kitô hu mi thi đi ! D ngôn lúa và c lùng gii thích vn nn y.

Cánh đng được gieo toàn ht ging tt.Thiên Chúa đã gieo vào trn thế nhng con cái Nước Tri. Ban đêm k thù xut hin. Satan ti gieo c lùng. Thế là có cnh ln ln trên trn gian. Người lành k d cùng chung nhau mt mnh đt. Đang khi ht ging được gieo gia ban ngày thì Satan li li dng đêm ti khi mi người đã mt cnh giác đ gieo rc ti li. Hành đng thp hèn. “Xu chưa chc đãhèn, nhưng hèn thì chc chn làxu, bi l nhiu tay giang h, bm trn, vn rt ghét thói “ném đá du tay, trong khi đng cơ, phương tin và mc đích ca nhng hành đng lén lút, luôn là bi, xu xa và hi người.

Thế gii này ging như cánh đng lúa đy c lùng xen vào. Nhng ông thánh sng ln ln vi nhng thng qu, tt xen ln vi xu. Tt như nhng t chc nhân đo, nhân quyn, hoà bình thế gii: UNESCO, UNICEP, FAO, OLYMPIC, WORLD CUP là nhng t chc xây dng văn hoá, giáo dc tình thương bo v sc kho tr em, phát trin lương thc thế gii, thăng tiến nhng tài năng, chăm lo y tế. Nhưng li có rt nhiu nhng t chc xu xen vào như Mafia, buôn lu, ma tuý, vũ khí, khng b, trm cướp, du đãng, buôn bán tr em, phim nh sách báo đi truĐồ tht, hàng tt b xen ln hàng xu, đ gi. Người lương thin, chân chính b ln ln vi k tham ô, móc ngoc, bt lương. Nhng th c lùng gai góc đó không bao gi hết, chđến mùa gt tn thế chúng mi b quét sch, đt sch. Tn thế s thiêu đt tt c nhng th c lùng đó, nhng k xu, k dđó. Còn lúa thìđược gánh v, ch v kho. Nhng thánh nhân, nhng người lương thin, công chính s sáng chói trong ngày vinh quang đó, hđược rước vào nước hnh phúc đi đi.

Thy c lùng xut hin vi lúa, các đy tđến hi ông ch: Thưa ông, không phi ông đã gieo ging tt trong rung ông sao? Thế thì c lùng đâu ra vy ?”.Thy s d tràn lan trên thế gii, bao nhiêu người thc mc: s d, sác bi đâu ra? Chúng ta nhiu ln thy gian tà thng ngay lành, bt công thng công chính. Kác thng k thin, cũng tht vng kêu trách : Sao Chúa đ k d sng lâu, mnh kho, giàu sang, may mn, còn k lành phi kh cc trăm chiu?   

Trước nhng thc mc đó, Chúa đáp: K thùđã làm đó!” K thù là ai? Thánh kinh cho biết có hai th k thù: k thù trong ta và k thù ngoài ta. K thù ngoài ta có nhng tên khác nhau: con rn cám d phnh gt (St 3,2.13), con rng, rn xưa, qu, satan (Kh 12,9), con thung lung Leviathan (Is 27,1), k thù, k chng đi (Mt 13,25; Lc 10,19; 2Cr 6,15). Nhng k thù này ngoài con người, nhưng chúng xâm nhp vào con người sâu him ti đđng hoá vi bn tính nhân loi. Nhưng chúng s bThiên Thn Chúa t tri xung, tay cm chìa khoá vc thm và mt dây xích ln, bt ly con rng, tc là con rn xưa cũng là ma qu satan xích nó… quăng vào vc thm, ri đóng ca niêm phong li” (Kh 20, 2-3). Nhưng mt mình qu thôi, chúng s bt lc như bt lc đi vi Thánh Gióp. Ch khi có s tiếp tay ca ta như Eva tiếp nó, nó mi thành k thù trong ta: nó tr nên k ni thù ghê gm. Nó mc lên nhng c lùng, bi gai, đá si, qu d (Mt 13,18-22). Vì t lòng phát xut ra nhng ýđnh gian tà, nhng ti giết người, ngoi tình, tà dâm, trm cướp, chng gian, vu khng” (Mt 15, 19). Khi ch cho biết k thù làm đó, thìđy t xin nhđi, ch s hi đến lúa, nên ông đáp: Cđ c hai cùng ln lên cho ti mùa gt. Thái đ ca ch tht khôn ngoan, ông kiên nhn chđi đến mùa gt, mi nht c lùng đt đi.

Có th trong tâm tưởng nhiu người li quy gán cho Thiên Chúa trách nhim v tình trng khđau đó chng khác gì câu hi ngày xưa: Thưa ông, không phi ông đã gieo ging tt trong rung ông sao? Vy c lùng đâu mà ra?” Mt câu hi không lên án nhưng cha đng s nghi ng.

Để tr li cho vn nn đó, Chúa Giêsu đã ly li giáo hun ca sách Sáng Thế: Sác không đến t Thiên Chúa. Ngài ch gieo ht ging tt lành vào mnh đt người đi. Sác cũng không chđến t tâm trí con người nhưng nóđã có trước đó.S d cũng là mt mu nhim. Đối vi Chúa Giêsu, con người là nn nhân ca sc mnh mà Người gi làK thù”, là ”Qu d” như cách din t trong d ngôn: Khi mi người đang ngũ, thì k thù ca ông đến gieo thêm c lùng ri đi mt”. ci ngun ti li ca con người,còn có mt sc mnh luôn tìm cách phá hoi công trình ca Thiên Chúa và hành tung ca nó rt bí mt. Đó là qu d li dng đêm ti đ gieo rc ti li ri trn đi.Thánh Phaolôđã nói v s d trong thư Rôma: Công cuc to dng ca Thiên Chúa tt lành. Satan đã cám d Adam, Eva, Nguyên T sa ngã,ti li sinh ra đau kh và s chết ri nó như con bch tuc vươn vòi vào trn thế, con người nô l cho ti li và nhn ly án pht là s chết (x. Rm 1,20 -31; 15,12).Ma qu luôn có mt đ gieo rc s xu.

Thiên Chúa gieo vào thế gii ht ging khát vng hòa bình. Đẹp biết bao khi mi dân tc nm tay nhau xây dng mt thế gii huynh đ tươi thm tình người. Nhưng thc tế li đáng bun thay ! Cánh đng hòa bình tươi xanh đã b nhng c di ca tham vng, ích k, ác đc làm hoen . Lch s thế gii được ghi bng nhng trang bun đau vì không lúc nào mà không có chiến tranh.

Thế gii này s tươi đp biết bao nếu tt c trí thông minh, tt c tài nguyên, tt c năng lc đu góp phn chung tay xây dng! Nhưng tht đáng tiếc,rt nhiu trí thông minh, rt nhiu tài nguyên, rt nhiu năng lc đã tiêu tn trong vic hy hoi, tha hóa, nô l hóa con người. Đó là nhng ht c xu ma qu lén lút gieo vào rung lúa tt. Lúa tt và c lùng ln ln trên cùng rung lúa. Cái tt, cái xu đan xen trong cuc sng hàng ngày,nht là trong tâm hn mi người. đó, ht mm s sng và nc đc s chết cùng sng chung. Mi con người chc chn đu có kinh nghim bn thân như Thánh Phaolôđã tng kinh nghim Điu lành tôi mun làm tôi li không làm, còn điu d tôi không mun làm nhưng tôi li c làm ( Rm 7,19). Con người có t do đ chn la cái đúng cái sai, chn cái tt cái xu. Nước Tri cũng gm nhng con người có t do, thì cũng có nhng người xu do chn la sai lm. Cm nhn được s tht y trong tâm hn mình đ chúng ta biết khoan dung trong cách nhìn v người khác. S khoan dung không đng nghĩa vi đu hàng cái ác nhưng phát xut t nim tin vng chc vào s tt thng ca Nước Tri: Cđ c hai cùng ln lên cho ti mùa gt. Đến ngày mùa, tôi s bo th gt: hãy gom c lùng li, bó thành bó màđt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lm cho tôi. Cho dù c lùng có bóp nght lúa tt trong mt thi gian dài, nhưng mùa gt đến, c lùng s b gom li vàđt đi, còn lúa tt được ct vào kho lm.

C lùng chng bao gi thành lúa tt được,nhưng người xu có th hoán ci đ nên người tt.Thiên Chúa ghét ti li nhưng li yêu mến ti nhân vì Người ch nơi h lòng thng hi đđược th tha (x. Rm 2,4). Chính vì thế mà Thiên Chúa kiên tâm chđi. Chđi vì Thiên Chúa tin vào s hoán ci ca con người. Chđi vì Thiên Chúa tôn trng t do la chn ca con người. Chđi vì Thiên Chúa nuôi mt nim hy vng ln lao.Thiên Chúa vn luôn nhn ni đi ch cho đến ngày tn thếcđ c hai mc lên cho đến mùa gt”.

C lùng và lúa tt nm trong tim con người. Mi người đong đưa gia c lùng và lúa tt, gia cái thin và cái ác, gia Thiên Thn và Satan. T do chn la là quyn mi người. Thiên Chúa vn chp nhn c lùng trong con người. Thiên Chúa nhn ni đi ch con người thanh luyn dn dn và hy vng mi s trong h s thành lúa tt.

Ly Chúa, xin cho con nhn ni và can đm cùng đi vi Chúa và vi tha nhân trên nhng no đường ghp ghnh cuc đi, trong thác dc tâm hn vi tt c nim tin và hy vng. Amen.                                                                                                                   

Lm. Giuse Nguyn Hu An

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %